DOBROVOĽNÍCI – VOLUNTEERS

Hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pre najväčšie športové podujatie v roku 2023 na Slovensku

Zažite atmosféru jedinečného športového podujatia na divokej vode
Bez dobrovoľníkov je usporiadanie veľkých športových podujatí nemysliteľné. Stovky ochotných ľudí s priateľským úsmevom dotvárajú atmosféru olympijských hier, majstrovstiev sveta či Svetových pohárov.
Od 18. do 23. júla sa areál Divoká voda v Čunove stane dejiskom najväčšieho športového podujatia na Slovensku v roku 2023.
Teraz máte aj vy možnosť priložiť ruku k dielu a stať sa súčasťou usporiadateľského tímu Majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov v kanoistike na divokej vode. Odnesiete si krásne zážitky, stretnutia s kanoistickými hviezdami budúcnosti, ale aj úspešnými olympionikmi a zároveň pomôžete najúspešnejšiemu slovenskému olympijskému športu v rôznych oblastiach a získate cenné skúsenosti, či priateľstvá pri divokej vode.
Čo budem ako dobrovoľník / dobrovoľníčka robiť?

 • Hľadáme pomocníkov pre rôzne oblasti prípravy a priebehu športového podujatia ako:
 • Technická príprava športoviska a zázemia pre športovcov
 • Registrácia a príprava akreditácií
 • Organizačná pomoc pre tímy z celej Európy
 • Bezpečnosť a organizácia vstupov na športovisko a diváckych sektorov
 • Príprava podkladov pre médiá a propagácia podujatia na sociálnych sieťach
 • Asistencia tímu rozhodcov
 • Organizácia kajakov pri novej olympijskej disciplíne kajak kros
 • Organizačná pomoc na otváracom ceremoniáli a medailových ceremóniách

 • Prečítajte si viac o podujatí na www.canoebratislava.sk
 • Prihláste sa na martinstanovsky@canoe.sk
 • Napíšte nám do mailu:
 1. skúsenosti s dobrovoľníctvom na športových podujatiach
 2. skúsenosti s kanoistikou na divokej vode
 3. vašu profesiu, alebo oblasť v ktorej sa cítite ako ryba vo vode
 4. v akých oblastiach by ste nám vedeli pomôcť

Tešíme sa na každého z vás.
Spolu vytvoríme úžasný organizačný tím!

We are looking for volunteers for the biggest sports event in 2023 in Slovakia

Experience the atmosphere of a unique sports event on wild water
Without volunteers, the organization of major sporting events is unthinkable. Hundreds of willing people with friendly smiles complete the atmosphere of the Olympic Games, World Championships or World Cups.
From July 18 to 23, the Divoká voda complex in Čunov will become the venue for the largest sports event in Slovakia in 2023.
Now you also have the opportunity to put your hand to the work and become part of the organizing team of the European Junior and Under 23 Championships in white water canoeing. You will take away beautiful experiences, meetings with the canoeing stars of the future, but also successful Olympians, and at the same time you will help the most successful Slovak Olympic sport in various areas and gain valuable experience and friendships on wild water.
What will I do as a volunteer?
We are looking for helpers for various areas of preparation and running of the sports event, such as:
• Technical preparation of the sports field and facilities for athletes
• Registration and preparation of accreditations
• Organizational assistance for teams from all over Europe
• Security and organization of entrances to the sports ground and spectator areas
• Preparation of documents for the media and promotion of the event on social networks
• Assistance of the referee team
• Organization of kayaks in the new Olympic discipline kayak cross
• Organizational assistance at the opening ceremonies and medal ceremonies
Read more about the event at www.canoebratislava.sk
Sign up at martinstanovsky@canoe.sk
Email us:

 1. experience with volunteering at sports events
 2. experience with white water canoeing
 3. your profession, or the area in which you feel like a fish in water
 4. in which areas you could help us
  We look forward to seeing each of you.
  Together we will create an amazing organizational team!